Voor PI Import N.V. is de bescherming van de persoonlijke gegevens van fysieke personen een prioriteit en vooral een wettelijke verplichting (GDPR van toepassing sinds 25/05/2018) en waaraan PI Import N.V. de hoogste prioriteit verleent.
Met deze tekst, met betrekking tot de bescherming van de gegevens, willen we uitleggen hoe we de rechten en vrijheden van de betrokken personen, klanten en bedienden (“betrokken personen”) bewaren, wanneer we persoonlijke gegevens gebruiken, zowel op papier als in een digitale informatie omgeving.

Wij besteden bijzondere aandacht aan een meer risicovolle verwerking van persoons gegevens, zoals (waar van toepassing) het gebruik van gegevens voor specifieke doeleinden, het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen bij de verwerking en de uitwisseling van dergelijke gegevens met andere acteurs…
We houden ook toezicht op de verwerking van persoonsgegevens van onze medewerkers en andere belanghebbenden. Vooral wanneer we technologieën gebruiken die, zonder bescherming, zouden kunnen leiden tot een inbreuk op hun privacy.

De levering van kwaliteitsproducten en/of -diensten is een absolute prioriteit voor PI IMPORT N.V. Een belangrijk aspect hierbij is de hoge kwaliteit van de verwerking van persoonsgegevens. Het management van Pi Import N.V. zet dit beleid voort om ervoor te zorgen dat de rechten en vrijheden van alle personen altijd worden gerespecteerd bij de verwerking van persoonsgegevens.
In de praktijk worden de volgende doelstellingen nagestreefd voor zover zij van toepassing zijn.

PI Import N.V.

  1. Is transparant over de persoonlijke gegevens die hij verwerkt. De verwerking wordt uitgevoerd ten behoeve van de verwerking, zowel met de betrokkene als met zijn of haar leidinggevende. De communicatie is eerlijk, gemakkelijk toegankelijk en begrijpelijk. Het transparantiebeginsel is ook van toepassing wanneer persoonsgegevens worden uitgewisseld.
  2. Verwerkt alleen gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van taken. Elke taak waarin persoonsgegevens worden verwerkt is rechtmatig. Dit betekent onder meer dat de verwerking in overeenstemming is met de wettelijke en statutaire doelstellingen van PI Import N.V. Telkens wanneer een nieuw type verwerking wordt geïdentificeerd, wordt een evaluatie uitgevoerd.
  3. Verwerkt alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteiten.
  4. Houdt toezicht op de integriteit van persoonsgegevens gedurende de gehele verwerkingscyclus.
  5. Bewaart niet meer gegevens dan nodig is. De noodzaak wordt geconfronteerd met de wettelijke verplichtingen en de rechten en vrijheden van de betrokkene.
  6. Voorkomt inbreuken als gevolg van de verwerking van persoonsgegevens. Informatiebeveiliging, gegevensbescherming in het ontwerp en privacy vriendelijke standaardinstellingen zijn hulpmiddelen. Wanneer zich een overtreding voordoet, wordt dit gemeld volgens de geldende regelgeving
  7. Is in staat alle toepasselijke rechten van de betrokkene af te dwingen, zoals het recht van toegang, kopiëren en, indien nodig, wissen. PI Import N.V. houdt hierbij toezicht op eventuele beperkingen van deze rechten.
  8. Zorgt er actief voor dat de verwerking van persoonsgegevens voor specifieke doeleinden en de rechten en vrijheden (bv. het recht op overdraagbaarheid) van de betrokkene behouden blijven.
  9. Verwerkt gegevens in overeenstemming met de rechten en vrijheden die van toepassing zijn in de Europese Economische Ruimte en toezicht houden op de toepassing ervan wanneer gegevens extern worden uitgewisseld. PI Import N.V. is dus in overeenstemming met alle wettelijke en reglementaire kaders (d.w.z. Waalse, Vlaamse, federale en Europese regels) bij de verwerking van persoonsgegevens en heeft daartoe zijn verantwoordelijkheid met betrekking tot persoonsgegevens aangetoond. PI Import N.V. houdt ook toezicht op de in de sector geldende gedragscodes en past deze toe.
  10. Kan aantonen dat het in overeenstemming is met alle doelstellingen van het beleid en de regelgeving van GDPR, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Deze aansprakelijkheidsverplichting is afdwingbaar in overeenstemming met de toepasselijke rechtsbeginselen

Winkelwagen

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Verder winkelen